توربین های گازی

چاپ

بازسازی جای بلبرینگ، یاتاقان ها و جای سیل های انواع توربین های گازی