صنایع غذایی

چاپ

بازسازی ماردون های انتقال خمیر ماکارونی، الکتروموتورها، سیلندرهای مربوط به ماردون ها، ایرلاک ها و سایر قطعات در صنعت غذایی