صنایع تولید مواد شیمیایی

چاپ

بازسازی هم زن مواد شیمیایی به طول 5000 و قطر 1000 میلیمتر